Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης Print

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για κάθε πράξη ανέρχεται στις 15.000,00€ και θα αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών Τ.Π.Ε. (που θα παρασχεθούν από έναν έως τρείς προμηθευτές της επιλογής του δυνητικού δικαιούχου). Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ, ο οποίος δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι τομείς προτεραιότητας της RIS3Crete:

• Αγροδιατροφή

• Ενέργεια
• Τουρισμός
• Πολιτιστικές - Δημιουργικές Βιομηχανίες
• Χοντρικό – λιανικό εμπόριο
• Υλικά – Κατασκευές
• Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Περιβάλλον
• Εκπαίδευση
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
• Υγεία – Φάρμακα
Ειδικότερα, ως επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης δράσης δύναται να αφορούν οι ακόλουθοι:

Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα και του τουρισμού - πολιτισμού για την εισαγωγή διεργασιών, οργανωτικών ή προωθητικών καινοτομιών, υποστηριζόμενων από τις Τ.Π.Ε.
• Ενίσχυση επενδύσεων για ολοκληρωμένες εφαρμογές πληροφόρησης και επικοινωνίας
• Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα και του εμπορίου για την εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου ή διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.
• Προώθηση εφαρμογών Τ.Π.Ε. στην κοινωνική οικονομία και στο περιβάλλον

  • Επιλέξιμες για τη συμμετοχή στη δράση είναι οι πολύ μικρές και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που τηρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 4: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει δύο μήνες. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Έναρξη υποβολήςπροτάσεων , 12/03/2020 ώρα 13:00 μμ

Λήξη υποβολής προτάσεων , 30/06/2020 ώρα 15:00 μμ

Last Updated on Saturday, 09 May 2020 07:45