Online Επικοινωνία

ΑΜΕΚ Ο.Ε.

Home Όλα
Επιδοτήσεις
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤ Print

Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες – Μεγάλες ελάχιστος προϋπολογισμός 500.000,00 Ευρώ

Ποσοστάτηςεπιχορήγησηςενίσχυσης 40% έως 55%

Έναρξη υποβολής αιτήσεων από 30-05-2022 έως 30-09-2022

 
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Print

Για Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες & Μεγάλες ελάχιστος προϋπολογισμός 500.000,00 Ευρώ.

Ποσοστά της επιχορήγησης ενίσχυσης από 30% έως 50%

Έναρξη υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα από 30-05-2022 έως 30-09-2022

Last Updated on Tuesday, 26 April 2022 09:53
 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2021.

Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 50% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 συγκρίνεταιμε τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2020 (συνολικόςκύκλος εργασιών 2020 δια 365 Χ αριθμός ημερών λειτουργίας έτους 2019).

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει μέρος του απαιτούμενου Κεφαλαίου Κίνησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους ΚΑΔ του κεφαλαίου 6. Αναλυτικότερα:

Σεκάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 8% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019, όπως αυτός υπολογίζεται μεβάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης αυτής (Έντυπο Ε3 Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε το έτος 2020, πεδίο 500 Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ σε τουλάχιστον έναν εκ των οποίων πρέπει να

δραστηριοποιείται ηπρος ενίσχυσηεπιχείρησηείναι οιεξής:

 • 56.21- Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
 • 56.30.10.01- Δραστηριότητες παροχής ποτών
 • 56.30.10.09 έως 56.30.10.13- Δραστηριότητες παροχής ποτών
 • 82.30- Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
 • 85.52.11- Υπηρεσίες σχολών χορού και διδασκάλων χορού
 • 93.13.10 – Υπηρεσίες γυμναστηρίων
 • 93.13.10.01- Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)
 • 93.13.19.02- Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
 • 93.29.11.03- Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
 • 93.29.19.00- Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α
 • 93.29.19.01- Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
 • 93.29.19.03- Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J)
 • 93.29.19.04- Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)
 • 93.29.19.05- Υπηρεσίες παιδότοπου
 • 93.29.19.10- Υπηρεσίες διαδραστικής ψυχαγωγικής δραστηριότητας (escape rooms)

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Ιανουάριου 2022.

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 30.09.2022.

Τούτο θα αποδεικνύεται βάσει των Κωδικών:

361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας

363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και

364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών

365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρ. 14.2.α

τωνεντύπωντωνσχετικώνπεριοδικώνδηλώσεωνΦΠΑγιατηνπερίοδο 01/01/2022–30/09/2022.

Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των τεσσάρων (4) κωδικών που αναφέρονται παραπάνω.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων http://www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 15 Απριλίου.

 

Last Updated on Tuesday, 15 March 2022 08:21
 
ΔΡΑΣΗ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - επανεκκίνηση Print

Στόχος : Παροχή κεφαλαίου κίνησης (grant) με σκοπό την επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας των επιλέξιμων τουριστικών επιχειρήσεων.

Ποσό ενίσχυσης: 5% (καταλύματα) ή 2,5% (λοιπές επιχειρήσεις) επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως:

[(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας] *365*5%

Κοινό ανώτατο όριο = 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Ωφελούμενοι: Μικρομεσαίες και Μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις

•Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια

•Τουριστικά γραφεία/πρακτορεία

•Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων

Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

Υποβολή αιτήσεων: ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr)

Υποβολής αιτήσεων απο 16/06/2021 έως 29-09-2021 προκειμένου να ενταχθούν και οι εποχιακές. 

Last Updated on Thursday, 10 June 2021 15:00
 
Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων Print

Στόχος της Δράσης είναι να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού), μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να δώσει ένα κίνητρο για τη διατήρηση των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων στο εγγύς μέλλον, στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, στους οποίους θα πρέπει να δραστηριοποιούνται οι δυνητικά ωφελούμενες επιχειρήσεις (κύριοι ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019) είναι οι:

93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ.)

93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής

93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ

93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου

Σε ποιους απευθύνεται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων που διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, στους οποίους θα πρέπει να δραστηριοποιούνται οι δυνητικά ωφελούμενες επιχειρήσεις (κύριοι ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019) είναι οι:

93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ.) 93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής 93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου

Περίοδος υποβολής από 31/5/2021 έως 28/7/2021 (ώρα 17:00)

Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Last Updated on Saturday, 29 May 2021 09:44
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 1 of 7