Online Επικοινωνία

ΑΜΕΚ Ο.Ε.

Home Αναμενόμενα
Αναμενόμενα
ΔΡΑΣΗ 3.c.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 σ Print

Μορφή ενίσχυσης
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000,00 € και μέγιστο τα 40.000,00€.

Ημερομηνίες Υποβολής
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης».

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 13-10-2020 και ώρα 13.00 μ.μ.
Λήξη υποβολής προτάσεων: 27-11-2020 και ώρα 15.00 μ.μ.

Η δράση θα υποστηριχθεί όσον αφορά την υποδοχή των προτάσεων, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και πιστοποίηση από τον ΕΦΕΠΑΕ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ).

Last Updated on Thursday, 29 October 2020 10:16
 
Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης Print

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για κάθε πράξη ανέρχεται στις 15.000,00€ και θα αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών Τ.Π.Ε. (που θα παρασχεθούν από έναν έως τρείς προμηθευτές της επιλογής του δυνητικού δικαιούχου). Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ, ο οποίος δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι τομείς προτεραιότητας της RIS3Crete:

• Αγροδιατροφή

• Ενέργεια
• Τουρισμός
• Πολιτιστικές - Δημιουργικές Βιομηχανίες
• Χοντρικό – λιανικό εμπόριο
• Υλικά – Κατασκευές
• Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Περιβάλλον
• Εκπαίδευση
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
• Υγεία – Φάρμακα
Ειδικότερα, ως επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης δράσης δύναται να αφορούν οι ακόλουθοι:

Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα και του τουρισμού - πολιτισμού για την εισαγωγή διεργασιών, οργανωτικών ή προωθητικών καινοτομιών, υποστηριζόμενων από τις Τ.Π.Ε.
• Ενίσχυση επενδύσεων για ολοκληρωμένες εφαρμογές πληροφόρησης και επικοινωνίας
• Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα και του εμπορίου για την εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου ή διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.
• Προώθηση εφαρμογών Τ.Π.Ε. στην κοινωνική οικονομία και στο περιβάλλον

  • Επιλέξιμες για τη συμμετοχή στη δράση είναι οι πολύ μικρές και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που τηρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 4: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει δύο μήνες. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Έναρξη υποβολήςπροτάσεων , 12/03/2020 ώρα 13:00 μμ

Λήξη υποβολής προτάσεων , 30/06/2020 ώρα 15:00 μμ

Last Updated on Saturday, 09 May 2020 07:45
 
Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Print

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»Â  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

·να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκεις

·να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»

·να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Περίοδος υποβολής

από 6/2/2019

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της

κατεβαστε το ενημερωτικό

Last Updated on Thursday, 20 December 2018 09:36
 
«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση». Print

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €.

Σε ποιους απευθύνεται

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Περίοδος υποβολής

από 27/2/2019 έως 9/5/2019

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)www.ependyseis.gr/mis

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες των κριτηρίων Αξιολόγησης.

κατεβάστε το ενημερτικό

Last Updated on Friday, 08 February 2019 11:25
 
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (4) ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 Print

Δόθηκαν στην δημοσιότητα τέσσερεις νέες Δράσεις για διαβούλευση στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που αφορούν Προγράμματα για άνεργους νέες επιχειρήσεις και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων:    

  • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
  • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα,
  • Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές,
  • Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρσιών.

 

Last Updated on Friday, 16 October 2015 09:14
 
Προδημοσίευση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Print

Προδημοσίευση δύο Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις & Ανέργους:

- Για τη Μικρή & Μεσαία Επιχειρηματικότητα, η Δράση: "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ".

- Για το Ανθρώπινο Δυναμικό, η Δράση: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ".

 
Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ" Print

Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας" του ΕΣΠΑ 2007-2013, αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις επιλέξιμες δραστηριότητες.

Περισσότερα .....

 

 
Πρόγραμμα ΠΕΠ Μεταποίησης-Τουρισμός- Εμπόριο-Υπηρεσίες Print

Προδημοσίευση του Προγραμματος ΠΕΠ του ΕΣΠΑ για υφιστάμενες, νέες, και υπό σύσταση επιχείρησεις.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

  • Μεταποίηση 30.000€ έως 300.000€
  • Τουρισμός    30.000€ έως 300.000€
  • Εμπόριο        20.000€ έως 100.000€
  • Υπηρεσίες     20.000€ έως 100.000€

Η Δημόσια Επιχορήγηση για την Περιφέρεια Κρήτης θα είναι : για τις μεσαίες επιχειρήσεις 40%, ενώ για τις μικρές επιχειρήσεις 50%.

Περισσότερα .....

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Print

Για Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, Κατασκευών και Υπηρεσιών, που έχουν ιδρυθεί πριν την 01-01-2010.

Περίοδο υποβολής : 10/3/2011 - 24/5/2011

 

Περισσότερες Πληροφορίες .....

Last Updated on Thursday, 17 February 2011 17:23
 
Προδημοσίευση Προγράμματος "Πράσινος Τουρισμός" Print

Το πρόγραμμα "Πράσινος Τουρισμός" αφορά στην υλοποίηση επένδύσεων στο τομέα του Τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχεία ή λοιπά τουριστικά καταλύματα και λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια.Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά απο 01/07/2010 και μέχρι τις 10/09/2010 μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis.

Περισσότερα ...

 

Last Updated on Friday, 18 June 2010 05:27
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2